O projekcie

Celem głównym projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie j. obcego na poziomie biegłości językowej zgodnym ze skalą ESOKJ przez 792 os. dorosłe, w tym 634 os. na pełnym poziomie biegłości językowej (z 1056 uczestników kursów j. obcego) oraz kwalifikacji cyfrowych przez 300 os. dorosłych (z 400 uczestników kursów TIK), zamieszkujących woj. mazowieckie lub pracujących lub uczących się na terenie tego woj., z własnej inicjatywy zgłaszających chęć doskonalenia kompetencji i umiejętności, do 31.08.2021. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji kursów:

• j. angielskiego,

• j. niemieckiego

• j. francuskiego

• kursów TIK zakończonych uzyskaniem kwalifikacji w wyniku przeprowadzonej walidacji i potwierdzonych certyfikatem (wydanym po egzaminie certyfikacyjnym).

W projekcie udział wezmą :

• osoby o niskich kwalifikacjach (NK, wykszt. max. ISCED 3)- 720 osób;

• osoby w wieku 50 lat i więcej-230 osób;

• osoby zamieszkujące obszary wiejskie (OW)-510 osób;

• osoby niepełnosprawne (ON)-50 osób;

• osoby w wieku 25 lat i więcej-1000 osób.

Realizacja projektu od 01.09.2019 do 29.11.2021.

Wkład UE: 3 322 721,76 zł